Naustplasser

Naustplasser
For å melde interesse for naustplass
e-post: oyvind.setran@hauknes-marina.no / + 47 996 93 211

Byggetegninger
Last ned byggetegninger her…

Naustplassene ved renseanlegget:

Dette området er et åpent og attraktivt sted som ligger slik til at det er godt synlig både fra jernbanen, E6 og sjøen. Vi ønsker alle at det skal være tiltalende og hyggelig for nausteiere og besøkende, og derfor må vi i fellesskap sørge for å få best mulig resultat av utbyggingen.

Styret er ansvarlig for at naustene får et utseende som er i tråd med rammetillatelsen gitt av kommunen. Naustene skal bygges etter de tegninger byggherren har fått utlevert og kvittert for. Forandring av fasader, materialvalg og lignende i forhold til tegningene, vil ikke bli akseptert.

Naustbyggeren har plikt og ansvar og påse at konstruksjonene er slik at en unngår skade på seg selv, nabonaustet eller andre. Det er særlig viktig at stabiliteten i bygget blir godt ivaretatt. Styret vil utpeke en person som skal være kontaktperson som naustbyggerne kan henvende seg til. Kontaktperson er ansvarlig for å ta opp eventuelle overensstemmelser med styret ved behov.

Styret vil pålegge nausteieren å rette seg etter de godkjente planene. Dersom det ikke skjer vil styret la det utføres av entreprenør på nausteierens bekostning, uansett hvor langt byggearbeidet er kommet.  Naustbyggeren vil først få endelig kontrakt når en person som styret har utpekt har godkjent naustet.

Jernbaneverket har pålagt Hauknes Marina å sette opp et gjerde fra brua over jernbanen til første naustet. Nausteieren er pliktig til å delta i arbeidet med å sette opp dette gjerdet. (Ikke kostnadene).

Grunnarbeid.

I området består av oppfylte masser som kan det være telefarlige. Derfor må grunnen isoleres. Det kan oppstå teleproblemer dersom naboen ikke skal bygge i det samme året. Når det bare er 1 m mellom byggene og en er nødt å isolere mer en 0,5 m utafor muren bør dette gjøres samtidig. Der det blir en avtrapping mellom naustene, det er særlig viktig at isolasjon blir lagt riktig. Aller viktigst er det å isolere under veggene, men det er en fordel om også gulvet blir isolert. Høydeforskjell mellom naustene er 18,5 cm målt midt i  naustporten. Gangdør flyttes slik at det blir 120 cm fra hjørne til midt i dør. Vi håper på godt samarbeid mellom byggherrene.

Bakvegg mot jernbanen.

For å bevare bordkledningen, stabilitet og snømasser fra jernbanen støpes eller mures opp en mur på 100 cm høyde i røstveggen og ca 320 cm langs østre langvegg og ca 80 cm langs vestre langvegg. Se tegning.

Trebygget.

De utvendige målene ferdig bordkledning er 4 x 10 m. Etter at naustet er ferdig skal det være en meter mellom naustene. Utlekting på stenderverket gjør at naustet blir tilsvarende smalere. Det anbefales å kubbe mellom stenderne for å spikre borkledningen. Alle 4 veggene kledes med  19 x148 mm slettkantpanel dvs kant mot kant (låvepanel). Det siste for å få god lufting i naustene. Det lages raftkasse på alle 4 sidene. Husk lufting av raftkassene.

Stendere i ytterveggene og svill skal utføres av enten  2” x 4” eller 2” x 5”. For å hindre innsyn kan det kledes utvendig på stenderne med et for eksempel 2 m høyt papplag.

Takstolene skal være selvbærende og dimensjoneres deretter. Takvinkel er 35 grader. Se egen tegning.

Taktekket er svarte metallplater, med 2 lysplater mot nordvest. Disse legges i full lengde fra raft til møne.

Takrenner og taknedløp skal være svart. Taknedløpet føres ned  ved syd gavl.

Utvendig males naustene 2 strøk Drygolin oljedekkbeis og aller helst grunnes med Visir grunning. Fargen skal være Rørosrød med kvit staffasje—vindskiver og dører.

Dersom det skulle oppstå skader fra jernbanen, uforutsette hendinger som for eksempel ras og lignende er det Hauknes Marina uvedkommende.

Det forutsettes at naustbyggeren har satt seg inn i de stedlige forhold på tomta og området.

Tomtene overtas iden stand de er i dag.

Ved underskrift av dette dokument betraktes som om innholdet er godtatt.

For øvrig vises til vedlagte tegninger.